Winkelwagen
Filters
Favorieten

Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.

Contact

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Polson Technische Rubbertoepassingen B.V.

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1. Op alle overeenkomsten tussen de afnemer en de leverancier Polson Technische Rubbertoepassingen B.V., statutair gevestigd te Alblasserdam en ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 23032034, hierna ook te noemen “Polson”, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders door partijen is overeengekomen.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige overeenkomsten met de afnemer.
1.3. Uitdrukkelijk uitgesloten van toepasselijkheid zijn de algemene voorwaarden van de afnemer. Deze worden alleen dan bestanddeel van de overeenkomst wanneer dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen tussen afnemer en leverancier. Indien in dat geval de algemene voorwaarden conflicteren prevaleren de voorwaarden van Polson.
1.4. In afwijking van artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is Polson niet gebonden aan in de aanvaarding door de afnemer voorkomende afwijkingen van de offerte. De overeenkomst komt tot stand conform de offerte van Polson.
1.5. Een afnemer of aanvrager van een offerte wordt geacht bekend te zijn met deze voorwaarden door vermelding op de achterzijde van offertes, reclamemateriaal, website en/of het per e-mail toezenden van de algemene voorwaarden aan afnemer.
1.6. De geldigheid van een offerte komt te vervallen na vier weken. Wijzigingen in een offerte of een naar aanleiding daarvan gesloten overeenkomst zijn slechts geldig indien deze door Polson schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2 Definities
2.1. In deze algemene voorwaarden hebben de navolgende definities de volgende betekenissen: • afnemer: degene met wie de leverancier een overeenkomst heeft gesloten of mogelijk een overeenkomst zal gaan sluiten, bijvoorbeeld omdat de afnemer een offerte van leverancier heeft gevraagd. • algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden van Polson Technische Rubbertoepassingen B.V. • leverancier: Polson Technische Rubbertoepassingen B.V. / Polson.

Artikel 3 Prijzen
3.1. Alle prijzen vermeld in de offerte of overeenkomst zijn exclusief vervoer- en verpakkingskosten, BTW en overige kosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.2. De prijzen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst bekende kostenbepalende factoren, te weten inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, assurantiepremies en andere kosten alsmede op de door afnemer aangegeven kwantiteit. Polson behoudt zich het recht voor om voor de dag van levering optredende verhogingen door te berekenen aan de afnemer en/of haar prijs te wijzigen indien de kwantiteit van de order wordt gewijzigd en/of de kostenbepalende factoren met meer dan 5% zijn gestegen.

Artikel 4 Betaling
4.1. Indien de afnemer niet eerder zaken bij Polson heeft afgenomen of bij eerdere leveringen niet tijdig de factuur heeft voldaan of Polson reden heeft aan tijdige betaling te twijfelen, heeft Polson het recht levering onder rembours te laten plaatsvinden.
4.2. Indien niet onder rembours wordt geleverd, zullen de facturen door afnemer uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum betaald worden, tenzij uitdrukkelijk anders op de factuur staat vermeld.
4.3. Na het verstrijken van de in punt 4.2. genoemde betalingstermijn is de afnemer onmiddellijk zonder ingebrekestelling in verzuim en is de afnemer rente verschuldigd gelijk aan 1,5% per maand, waarbij een deel van een maand als volle maand gerekend wordt.
4.4. Wanneer de afnemer in verzuim is, is Polson gerechtigd al haar verplichtingen uit de onderhavige overeenkomst of voortvloeiende uit andere met de afnemer gesloten overeenkomsten op te schorten, waaronder door het uitoefenen van het retentierecht.
4.5. De afnemer is niet gerechtigd enige vordering die zij op Polson stelt te hebben te verrekenen althans betaling aan Polson op te schorten tenzij Polson hiervoor schriftelijk toestemming geeft.
4.6. De afnemer is niet gerechtigd tot opschorting van haar betalingsverplichting jegens Polson.
4.7. Indien de afnemer in verzuim is en Polson een incassogemachtigde inschakelt om betaling te verkrijgen zullen de kosten die hiermee samenhangen door de afnemer worden voldaan. Deze kosten bedragen 15% van de vordering met een minimum van euro 75,00.
4.8. (Deel)betalingen die door de afnemer plaatsvinden, strekken eerst in mindering op de in punt 4.7. genoemde kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en vervolgens op de oudste factuur.

Artikel 5 Levering
5.1. De levering van de zaken geschiedt af magazijn. De verzending en het vervoer van de zaken vanaf het magazijn geschiedt altijd voor rekening en risico van de afnemer.
5.2. De afnemer dient ervoor zorg te dragen dat de aanlevering tijdens normale kantooruren mogelijk is.
5.3. Indien de levering is vertraagd door omstandigheden die aan de afnemer te wijten zijn of waarvoor de afnemer verantwoordelijk is, zullen de goederen voor rekening en risico van de afnemer worden opgeslagen.
5.4. De afnemer dient zelf voor verzekering van de goederen zorg te dragen.

Artikel 6 Levertijd
6.1. In de overeenkomst is de levertijd bij benadering opgenomen en niet als fatale termijn.
6.2. De levertijd vangt niet eerder aan dan op de dag dat over alle technische aspecten duidelijkheid bestaat en de leverancier alle daarvoor benodigde gegevens en bescheiden heeft ontvangen.
6.3. De levertijd wordt verlengd indien materialen in het buitenland worden geproduceerd en er zich omstandigheden voordoen buiten de invloedssfeer van Polson, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend vertragingen bij externe leveranciers en/of vertragingen door of vanwege overheidsmaatregelen (waaronder douaneformaliteiten). De levertijd wordt verlengd met de periode die met een dergelijke vertraging samenhangt. Polson zal zich inspannen het mogelijke te doen om deze vertraging zo kort mogelijk te houden.

Artikel 7 Technische eisen/afwijkingen eindproduct
7.1. Het merendeel van de te leveren zaken door Polson zijn natuurlijke en/of synthetische (rubber)producten en kunststoffen. De aard van de producten brengt met zich mee dat er verschillen zitten in soortgelijke producten (kleur, dikte, groef, reliëf). Deze esthetische aspecten en/of afwijkingen zijn niet als tekortkoming te kwalificeren en kunnen niet aan de leverancier worden tegengeworpen; deze aspecten/afwijkingen hangen samen met de aard van het te leveren product.
7.2. Technische eisen die vereist zijn voor het gebruik van de te leveren zaken dienen door de afnemer aan de leverancier te worden verstrekt. Indien de afnemer de technische eisen niet verstrekt is het gebruik van de producten en de wijze waarop voor rekening en risico van de afnemer.
7.3. De technische eisen die aan de te leveren zaken worden gesteld dienen bij het sluiten van de overeenkomst door de afnemer uitdrukkelijk te worden vermeld. Indien Polson vervolgens schriftelijk aangeeft dat de zaken aan deze vereisten voldoen, dan geldt de tweede zin van het tweede lid van dit artikel niet en zal het één en ander conform de wettelijke bepalingen worden beoordeeld.
7.4. Indien de te leveren zaken buiten Nederland worden gebruikt dient de afnemer te beoordelen of de zaken voldoen aan de aldaar geldende wettelijke vereisten, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten en/of bepalingen van het land waar de zaken worden gebruikt.
7.5. Geringe afwijkingen van door afnemer ingediende tekeningen, ontwerpen en/of andere voorbeelden of geringe afwijkingen van monsters en/of anderszins verstrekte voorbeelden zijdens Polson kunnen niet aan Polson worden tegengeworpen, leveren geen tekortkoming aan de zijde van Polson op en zijn geen reden voor afkeuring, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding. 7.6. Bij de beoordeling of sprake is van afwijkingen wordt een representatieve steekproef van de geleverde zaken genomen.
7.7. Afwijkingen die in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van de geleverde zaken, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
7.8. Als geringe afwijkingen worden in ieder geval aangemerkt: - kleurverschillen van rubber en kunststof producten; kleuring van rubber is in de productie niet kleurvast; - afwijkingen in de maat die per lengte-, dikte- en breedtemaat niet meer dan 5% van de aangegeven maat bedraagt; - afwijkingen in de dichtheid van rubber en granulaat producten die minder dan 5% bedragen; - afscheiding van kleur van de (rubber)producten. - afwijkingen in hardheid

Artikel 8 Technische eisen/specificaties (half)fabricaat
8.1. Bij de levering van (half)fabricaten door Polson zijn verdere bewerking, gebruik en andere handelingen ten aanzien van het (half)fabricaat voor rekening en risico van de afnemer. Als het (half)fabricaat door de afnemer is of wordt bewerkt en/of anderszins is gebruikt of handelingen mee zijn verricht is dit volledig voor rekening en risico van de afnemer.
8.2. Tenzij Polson schriftelijke garanties heeft verstrekt voor een bepaald gebruik en/of verdere bewerkingen en de geschiktheid van het product voor dat gebruik en/of bewerking is de bewerking en/of geschiktheid van het geleverde product volledig voor rekening en risico van de afnemer.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
9.1. Leveringen van Polson geschieden onder eigendomsvoorbehoud, tenzij uitdrukkelijk anders in de overeenkomst is overeengekomen.
9.2. Eerst na betaling van het overeengekomen bedrag alsmede eventuele verschuldigde rente en kosten vindt eigendomsoverdracht plaats aan de afnemer.
9.3. Inbreuk op de eigendomsrechten van Polson, in het bijzonder door verpanding zolang de eigendom nog niet op de afnemer is overgegaan, is niet toegestaan.

Artikel 10 Klachten en garanties
10.1. De afnemer is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of de leverancier de levering deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Polson terstond hiervan schriftelijk in kennis te stellen indien Polson niet deugdelijk zou zijn nagekomen.
10.2. De afnemer wordt in ieder geval geacht de zaken te hebben geaccepteerd indien er niet binnen 1 week na levering een schriftelijke kennisgeving als bedoeld in lid 1 van dit artikel door Polson is ontvangen.
10.3. De goederen waarop de klachten betrekking hebben dienen op eerste verzoek door Polson in onveranderde staat voor controle te worden toegezonden. Na opslag, gebruik of bewerking van de zaken zullen geen klachten meer in behandeling worden genomen.
10.4. Polson verleent uitsluitend garantie voor bij de levering aan de afnemer niet zichtbare of niet kenbare gebreken aan de goederen tot en met zes maanden na levering, behoudens gebruik, opslag en/of bewerking van deze goederen. Op basis van de garantie zullen deze goederen naar keuze van Polson worden hersteld dan wel éénmaal opnieuw geleverd aan de afnemer, waarbij Polson niet aansprakelijk is voor bijkomende kosten. Geringe afwijkingen in gewicht, afmeting of kleur van de door Polson aan de afnemer geleverde goederen van hetgeen schriftelijk is overeengekomen vormen geen gebrek, zie artikel 7 van de algemene voorwaarden.
10.5. Indien de afnemer aan de geleverde goederen wijzigingen heeft aangebracht, reparaties heeft verricht of laten verrichten of deze niet voor het daarvoor bestemde doel of op normale wijze gebruikt heeft, is Polson niet tot garantie gehouden.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1. De aansprakelijkheid van Polson is in alle gevallen beperkt tot de netto-factuurwaarde van het geleverde. Voor de overige schade, waaronder gevolgschade, is Polson niet aansprakelijk.
11.2. Polson is niet aansprakelijk voor (gevolg-)schade toegebracht aan, bij of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden of de levering van de zaken in eigendom van de afnemer of derden toebehorende zaken of aan personen, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van Polson. De afnemer dient voor deze risico’s verzekerd te zijn.
11.3. Polson is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat de zaken niet worden gebruikt zoals aangegeven en/of niet volgens de instructies van Polson zijn/worden gebruikt.
11.4. Polson is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van vertraging in de levering, waaronder in ieder geval en niet-limitatief wordt verstaan: vertraging in de fabricage door latere levering van grondstoffen en benodigde materialen, stakingen, overheidsmaatregelen, brand, beschadiging van (productie-) materiaal, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, transportmoeilijkheden of andere onvoorzienbare vertragingen of problemen bij de fabricage.
11.5. Indien fabricage niet meer mogelijk is wegens een oorzaak buiten de schuld van Polson, is Polson gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. In dat geval is Polson niet aansprakelijk voor eventuele schade die de afnemer als gevolg daarvan lijdt. In geval van gedeeltelijke ontbinding is de afnemer gehouden eventueel reeds gefabriceerde goederen uit hoofde van de overeenkomst af te nemen tegen betaling naar evenredigheid van de koopprijs.

Artikel 12 Ontwerpen en documentatie
12.1. Alle apparaten, gereedschappen, matrijzen en andere modellen of vormen die benodigd zijn voor de uitvoering van een overeenkomst met de afnemer zijn vervaardigd volgens de fabricagenormen van Polson. Alle (intellectuele) eigendomsrechten op voornoemde zaken berusten bij Polson. De (intellectuele) eigendomsrechten op ondersteunende documentatie zoals tekeningen en technische beschrijvingen berusten eveneens uitsluitend bij Polson, zij mogen niet zonder toestemming van Polson worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter inzage worden gegeven of op andere wijze openbaar worden gemaakt.
12.2. De afnemer vrijwaart Polson voor aanspraken in verband met aanspraken op uitsluitende en intellectuele eigendomsrechten van derden.
12.3. Al hetgeen betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht blijft eigendom van Polson, ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht bij de afnemer en mag uitsluitend door Polson of met schriftelijke toestemming van Polson worden gebruikt.
12.4. Polson is gerechtigd een apparaat, gereedschap, matrijs, model of vorm te vernietigen indien deze gedurende 5 jaar aaneengesloten niet meer gebruikt wordt of volgens Polson versleten is.
12.5. Aangaande kostenramingen, tekeningen, technische beschrijvingen, afbeeldingen, schetsen, ontwerpen, andere documenten en monsters behoudt Polson zich alle eigendoms- en auteursrechten voor; de documenten dienen op eerste verzoek aan Polson te worden geretourneerd en in geen enkele vorm aan derden ter beschikking te worden gesteld.

Artikel 13 Toepasselijk recht
13.1. Op alle overeenkomsten die met Polson worden gesloten is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te Rotterdam is bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten met Polson, ongeacht waar de afnemer gevestigd is, tenzij dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen een andere bevoegde rechter aanwijzen. 13.2. Indien er sprake is van een geschil dan zullen partijen elkaar hiervan schriftelijk in kennis stellen.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.